ჟურნალის წინამდებარე ნომერში ასახულ

გამოცემათა ჩამონათვალი

 

1.                    

ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე. 2016. #1(7)

2.                    

აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2016. #2(31); #3(32)

3.                    

ბავშვთა კარდიოლოგია. 2016. #10

4.                    

ეკონომიკა და ბიზნესი. 2016. ტ. IX. #1

5.                    

ეკონომისტი. 2016. #2. . IX

6.                    

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის (თსსუ) სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2015. ტ. XLIX

7.                    

მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები. 2015. . 65

8.                    

მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2016. #1(21)

9.                    

მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2016. #1(721)

10.                

მეცნიერება და ცხოვრება. - 2016. #1(13)

11.                

ნოვაცია. 2016. #17

12.                

პოლიტიკისა და დემოკრატიზაციის ჟურნალი (JPD). 2016. #1; 2016. ტ. 1. #2

13.                

პროფესიონალის ხმა. 2016. #3-4(8)

14.                

სამართალი და ეკონომიკა. 2016. #7

15.                

სატყეო მოამბე. 2016. #11

16.                

საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების ჟურნალი.

სერია ა. დედამიწის ფიზიკა. 2015. ტ. 18ა

17.                

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. საერთ. სამეცნ. კონფ. ურეკი. 2016. ტ. 42. #3

18.                

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2016. ტ. 10. #1; ტ. 10. #2

19.                

საქართველოს რესპირაციული ჟურნალი. 2016. ტ. 12. #2

20.                

საქართველოს სამედიცინო სიახლენი (GMN). 2016. #4(253); #5(254); #6(255)

21.                

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2016. #1(499); 2015. #4(498)

22.                

საჰაერო ტრანსპორტი. 2016. #1(11)

23.                

სოციალური, ეკოლოგიური და კლინიკური პედიატრია. 2016. #18-13-12

24.                

ფიზიკა ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი (ქესჟ). 2015. #1(13)

25.                

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი (ქესჟ). 2016. #2(48); #3(49)

26.                

Annals of agrarian science (აგრარული მეცნიერების მაცნე). 2015. . 13. #4.