ჟურნალის წინამდებარე ნომერში ასახულ

გამოცემათა ჩამონათვალი

 

 

1. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე

Bulletin of the Georgian National Academy of Science

2. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე - ქიმიის სერია

Proceedings of the Georgian National Academy of Science CHEMICAL Series

3. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი

GEORGIAN ENGINEERING NEWS (GEN)

4. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ მოამბის დამატება. შრომები

Application Appendix to the Journal Newsletters of Academy of Educatoion Sciences of Georgia

5. ჰიდროინჟინერია

HYDRO ENGINEERING

6. საქართველოს ნავთობი და გაზი

GEORGIAN OIL AND GAS

7. მშენებლობა

BUILDING

8. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები

Automated Control Systems. Transactions

9. ინტელექტუალი

InTelLectual

10. . ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული

SCIENTIFIC WORKS of I.Lomouri Institute of Farming

11. მეტალურგიის, შედუღების და ლითონმცოდნეობის პრობლემები

Problems of Metallurgy, welding and metal science

12. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა

Transport and maCHINEBUIlding

13. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი

Georgia Chemical Journal

14. სამთო ჟურნალი

Mining Journal

15. ეკონომიკა და ბიზნესი

Economics and business

16. აღმაშენებელი

AGHMASHENEBELI

17. უხვი მოსავლის საწინდარი (მონოგრაფია) რ. გახოკიძე

Guarantee for rich harvest. monograph. r. Gakhokidze

 

 

 

 

 

 

 


საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე

Bulletin of the Georgian National Academy of Science

ISSN 0132-1447

გამომცემელი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. სტატიები (მათემატიკა და ფიზიკური მეცნიერებანი, საინჟინრო და გამოყენებითი მეცნიერებანი, ბიოლოგიური მეცნიერებანი, სასოფლო-სამეურნეო მეცნიერებანი, სამედიცინო მეცნიერებანი, ჰუმანიტარული და საზოგადოებრივი მეცნიერებანი) ინგლისურ ენაზე, ანოტაციები ინგლისურ და ქართულ ენებზე, კვარტალური გამოცემა.

http://www.science.org.ge; E-mail:bulletin@ science.org.ge

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე - ქიმიის სერია

Proceedings of the Georgian National Academy of Science CHEMICAL Series

ISSN 0132-6074

გამომცემელი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. სტატიები და რეზიუმეები ქართულ, რუსულ, ინგლისურ ენებზე, კვარტალური გამოცემა.

E-mail:chemacne@posta.ge

 

საქართველოს საინჟინრო სიახლენი

GEORGIAN ENGINEERING NEWS (GEN)

ISSN 0132-6074

გამომცემელი: საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, გამოდის წელიწადში ოთხჯერ, რუსულ-ინგლისურ ენებზე.

http://www.mmc.net.ge/gen; E-mail:gfid@tech.org.ge

 

საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ მოამბის დამატება. შრომები

Application Appendix to the Journal Newsletters of Academy of Educatoion Sciences of Georgia

ISSN 1512-0287

გამომცემელი: საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სტატიები ქართულ, რუსულ, ინგლისურ ენებზე, ანოტაციები ქართულ, რუსულ, ინგლისურ ენებზე.

 

ჰიდროინჟინერია

HYDRO ENGINEERING

ISSN 1512-410X

გამომცემელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კვარტალური გამოცემა, სტატიები ქართულ, რუსულ, ინგლისურ ენებზე, რეფერატები ქართულ, რუსულ, ინგლისურ ენებზე.

 

საქართველოს ნავთობი და გაზი

GEORGIAN OIL AND GAS

ISSN 1512-0457

გამომცემელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, ნავთობისა და გაზის სამეცნიერო ტექნიკური საზოგადოება, სტატიები ქართულ, რუსულ ენებზე, რეფერატები ქართულ, რუსულ, ინგლისურ ენებზე.

http://www.georgianoilandgas.com.ge; E-mail:gik@gtu.edu.ge

 

მშენებლობა

BUILDING

ISSN 1512-3936

გამომცემელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მშენებელთა ფედერაცია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. სტატიები ქართულ და რუსულ ენებზე, რეფერატები ქართულ, რუსულ, ინგლისურ ენებზე.

E-mail: tinmag@mail.ru

 

მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები

Automated Control Systems. Transactions

ISSN 1512-3979

გამომცემელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტატიები და რეზიუმეები რუსულ, ქართულ, ინგლისურ ენებზე.

E-mail: gsurg@gmx.net

 

ინტელექტუალი

InTelLectual

ISSN 1512-2530

გამომცემელი: საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია; საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი; რეზიუმე რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

 

. ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული

SCIENTIFIC WORKS of I.Lomouri Institute of Farming

ISSN 1512-4657

ქართულ ენაზე, რეზიუმე რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

 

მეტალურგიის, შედუღების და ლითონმცოდნეობის პრობლემები

Problems of Metallurgy, welding and metal science

ISSN 1512-1909

გამომცემელი: საქართველოს შემდუღებელთა ასოციაცია, საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ფ. თევზაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი; საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური და საწარმოო ჟურნალი, დაარსებულია 2003 წელს, გამოდის წელიწადში 4 ნომერი, რუსულ ენაზე, რეზიუმეები ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

E-mail: vable@pisem.net

 

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა

Transport and maCHINEBUIlding

ISSN 1512-3537

გამომცემელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, გამოდის წელიწადში ოთხჯერ, ქართულ და რუსულ ენაზე, რეზიუმეები ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

 

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი

Georgia Chemical Journal

ISSN 1512-0686

გამომცემელი: საქართველოს ქიმიური საზოგადოება, გამოდის 2001 წლიდან, სტატიები ქართულ, რუსულ, ინგლისურ ენებზე, ანოტაციები ორ ენაზე.

სამთო ჟურნალი

MINING Journal

ISSN 1512-407X

გამომცემელი: ა. ძიძიგურის სამთო საზოგადოება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. საინფორმაციო სამეცნიერო საინჟინრო ანალიზური ჟურნალი. გამოდის 1998 წლიდან, ქართულ და რუსულ ენებზე, რეზიუმეები ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

 

ეკონომიკა და ბიზნესი

EconomicS and businesS

ISSN 987-5789

გამომცემელი: ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი. გამოდის 2008 წლის იანვრიდან, ორ თვეში ერთხელ.

 

აღმაშენებელი

AGHMASHENEBELI

ISSN 1512-2581

გამომცემელი: თბილისის დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, ქართულ და რუსულ ენებზე, რეზიუმეები ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

უხვი მოსავლის საწინდარი (მონოგრაფია) ავტორი რ. გახოკიძე

Guarantee for rich harvest. monograph. Author r. Gakhokidze

ISSN 978-99940-17-82-9

მონოგრაფია ქართულ ენაზე, რეფერატი ინგლისურ ენაზე. გამომცემლობა ჯისიაი. 324 გვ.