საგნობრივი საძიებელი

 

აგროტექნოლოგია გ9.3.

ადიგენის მადნიანი კვანძი ბ3.2.

ადმინისტრაციული სამართალი დ4.7.

ადსორბციული პროცესები ბ2.16.

ათეროსკლეროზი გ13.1., გ13.2., გ13.6.

აირსადენი ბ1.1.

ალუმინსილიკატები გ10.7.

ალუმინსილიკატის ადსორბენტი გ10.9.

არადრეკადი დეფორმაციები დ4.2.

არაწრფივი დაპროგრამების მეთოდი ა5.2.

არტერიის პროთეზი გ13.4.

არტერიული ჰიპერტენზია გ13.5.

არქეოლოგია ბ4.6., ბ5.2.

ასაწყობი წყალსაშვიანი კაშხალი გ10.4.

აუტოტრანსპლანტაცია გ13.4.

აფეთქებითი სამუშაოები გ4.35.

აჭარის მდინარეები დ2.5.

ბიოენერგოაქტივატორები გ9.7.

ბიორაგი გ9.7.

ბიოსტიმულატორი გ9.7.

ბიოტიტის როლი ენდოგენურ მეტალოგენიაში ბ3.1.

ბიოქიმია ბ2.6., ბ2.7., ბ2.32.

ბოჭკოვანი ოპტიკური ხაზები გ2.1.

ბუნებრივ ლანდშაფტთა მდგრადობა ბ4.5.

ბუნებრივ-ანთროპოგენური კომპლექსები ბ4.3.

ბუნებრივი ცეოლითი გ9.2.

გამოსატვიფრი შტამპი გ4.20.

გამწმენდი მოწყობილობა დ2.6.

განათლება ა4.1., ა4.2.

განაწილების სიმკვრივე ბ1.7.

გაჭუჭყიანების ხარისხი გ9.1.

გენური თერაპია გ13.2.

გეოფიზიკა ბ3.4.

გეოინფორმაციული სისტემა დ4.8.

გეოფიზიკა ბ3.6.

გლუკოფრუქტანი ბ2.31

გრაფიკულ-ანალიზური მეთოდი ბ1.2.

გულის იშემიური დაავადება გ13.3.

დაკოქსვა გ4.22.

დაპროექტების საიმედოობა დ1.1.

დარიშხანი გ4.17.

დემპერული მოწყობილობა დ4.3.

დეპრესიისა და რელიგიურობის კავშირი გ13.5.

დესკრიფციული მოდელირება დ2.1.

დიაბეტი გ13.6.

დიატომიტი ბ2.21.

დინებების გამყოფი ზედაპირი გ10.5.

დიფერენციალური განტოლებები ბ1.13., ბ1.3., ბ1.6.

დნობის ტექნოლოგია გ4.16.

ეკოლოგია ბ2.8.

ეკონომიკა ა1.2., ა3.1.

ეკონომიკური დინამიკა დ4.4., დ4.5.

ეკოსისტემა დ2.3.

ენერგოსისტემის მართვა ა5.13.

ერთადერთობის თეორემა ბ3.3

ექსტრამიოკარდიული ტრანსპლანტაცია გ13.7.

თბური ტუმბოები გ1.2.

თერმოგრავიმეტრული კვლევა ბ2.23.

იზოთერმული ჟანგვა ბ2.20.

თიხური მინერალები გ10.12.

ინფორმატიკა ა5.1., ა5.10.

ინტერნეტი ა3.3., ა4.2.

ინტერნეტ-მომსახურება ა1.4.

ინტრამიოკარდიული ტრანსპლანტაცია გ13.7.

იშემიური კარდიომიოპათია გ13.7.

კაზმები გ4.14.

კარიერული წყლები დ2.4.

კასეტური თესლი გ9.5.

კატალიზატორები გ4.10.

კვაზისტატიკური ცვალებადობა გ10.8.

კვარცის როლი ენდოგენურ მეტალოგენიაში ბ3.1.

კობალტის ოქსიდი გ4.21.

კომერციული ბანკი ა3.2.

კომპიუტერული სისტემა დ4.7.

კომპიუტერული ქსელები ა5.16., დ4.6.

კომპლექსნაერთები ბ2.24., ბ2.25., ბ2.26., ბ2.27

კომპლექსური შენადნობი გ4.19.

კომპოზიციური მასალები გ4.9.

ლაზერული დამუშავება გ4.18.

მაგისტრალური მილსადენების კოროზია გ4.27.

მათემატიკა ბ1.3., ბ1.5., ბ1.6., ბ1.8., ბ1.14.

მათემატიკური მოდელი ა5.11.

მათემატიკური მოდელირება ა5.3., ბ3.5.

მართვის ავტომატიზებული სისტემა ა4.1., ა5.4., ა5.9.

მაღალმტკიცე თუჯები გ4.8.

მაღალტემპერატურული სითბოტევადობა ბ2.19.

მედიცინა ბ2.5.

მეტალურგია ბ1.12., გ4.15., გ4.24., გ4.30., გ4.32.

მეტეომოვლენები დ4.1.

მეტეორებთან შეჯახების რისკი ბ4.1.

მიკროლეგირება გ5.2., გ5.4.

მილების გლინვა გ4.13.

მილსადენები გ4.25.

მილსადენების ჰიდრავლიკა გ10.11.

მოდელირება ა5.14., ა5.15., ბ1.10., გ3.1.

მონაცემთა ბაზები ა5.8.

მრავალკრიტერიული ოპტიმიზაცია ა5.1.

მუხტის გადატანის პროცესები ბ2.17.

მძიმე ლითონები დ2.3.

ნავთობის სპექტრული ანალიზი გ4.7.

ნავთობისა და გაზის შემოდინება გ4.3.

ნახტომ-ტალღა გ10.3.

ნახშირწყალბადები ბ2.15.

ნიადაგი გ9.1.

ოპტიმალური რეჟიმის დადგენა გ4.31.

ოპტიმიზაცია ა5.2., ა5.5.

პიდ-რეგულატორები გ4.5., გ4.6.

პლაზმური ტექნოლოგია გ4.33.

პლანეტების წარმოშობის გრიგალური მოდელი ბ4.2.

პოლარიზების რადარი დ4.1.

პოლიმერი გ4.12.

პროგნოზირება დ 4.8.

პროგრამირება ა5.7.

რადიაციული ზონა დ4.3.

რთული კონსტრუქციის ნაკერი გ6.1.

რკალური შედუღება გ5.1.

რუხი თუჯის კრისტალიზაცია გ4.23.

რუხი თუჯის მექანიკური თვისებები გ4.34.

საბურღი იარაღები გ4.1.

საფუარის ცილის შესწავლა ბ2.29.

საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა გ4.36.

საიმედოობის მოდელი ა5.12.

საკომუნიკაციო სისტემები გ2.2.

სამართალი ა1.2., ა1.3., ა1.4.

სამილე ფოლადების განჟანგვა გ4.29.

სამკურნალო ტალახის ქიმიური შესწავლა ბ2.28

სამრეწველო იატაკის კონსტრუქცია გ8.4.

სასაზღვრო ამოცანები ბ1.5.

საშემდუღებლო-ტექნოლოგიური კომპლექსები გ4.28.

სასმელი წყლის ხარისხი დ2.1.

სატრანსპორტო კომპლექსი გ12.1.

სატუმბი სადგურების საიმედოობა გ10.6.

სახეხი ჩარხი გ5.3., გ5.5.

სეისმური აქტივობის კონტროლი ბ3.8.

სეისმური პროცესი ბ3.7.

სივრცითი და ბრტყელი ჩარჩოები გ8.1.

სისხლის სამართალი ა1.1.

სიხისტის პირობები გ8.5.

სოიას კულტურა გ9.2.

სოლოუს მოდელი დ4.5.

სოციალური სისტემები ა5.14.

სპეცტანსაცმლი გ6.2.

სტომატოლოგია დ4.6.

სულფიდური ნაერთები დ2.4.

სწორკუთხა კვეთის რკინაბეტონი გ8.2.

ულტრაბგერითი შედუღება გ4.11.

უნაკერო მილების წარმოება გ5.4.

ფაგების სელექცია ბ2.33

ფენოლშემცველი წყლები გ10.7.

ფერომანგანუმი გ4.14.

ფილტრაციის მოდელი გ4.4.

ფიზიკა ბ1.9., ბ1.11.

ფიუზიდადი გ9.4.

ფოლადის და თუჯის სტრუქტურა გ4.18.

ფოლადის კოჭები გ8.5.

ფორიანობა გ5.1.

ფსიქოფიზიოლოგიური პროცესები ბ5.1.

ფუძე-საძირკვლები გ8.3.

ქარის ენერგეტიკა გ1.5.

ქარის ტურბინა გ1.5.

ქათმის კონცენტრირებული ნაკელი გ9.6.

ქიმია ბ2.1., ბ2.2., ბ2.4., ბ2.9., ბ2.11., ბ2.12., ბ2.13., ბ2.14. ბ2.15., ბ2.22.

ქიმიური გარდაქმნები ბ2.18.

ქრონიკული სტრესის ნეიროქიმიური საფუძვლები ბ2.30.

ქსელური მოდელი დ4.4.

ღვარცოფი გ10.13.

შედუღება გ4.25.

შედუღებითი ნაკერი გ4.12.

შენადნობები გ4.17.

შპენგელური ფერმები გ8.6.

შტორმული ადინება გ10.8.

ჩამდინარე წყლები დ2.6., დ2.7.

ჩამდინარე წყლების გასუფთავება ფენოლისაგან დ2.2.

ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ბ2.10.

ცემენტის სიმტკიცე გ8.7.

ცეოლითები ბ2.3.

ცილინდრული გარსები დ4.2.

წებოშედუღებითი მეთოდები გ4.26.

წიფელას მერქნის ხარისხობრივი მახასიათებლები გ9.8.

წყალმომარაგების მდგრადი ფუნქციონირება გ10.2.

წყალტუბოს მღვიმური სისტემა ბ4.4.

წყალში მინარევების ზღვრული კონცენტრაცია დ2.7.

წყლის გაუფერულება გ10.12.

წყლის დაბინძურების ინდექსები დ2.5.

წყლის ტურბულენტური ნაკადი გ10.10.

წყლის ფერიანობა გ10.9.

წყლისმიერი ეროზია გ10.13.

ჭაბურღილების ბურღვა გ4.2.

ჰემოდინამიკა გ13.1.

ჰერბიციდები გ9.4.

ჰიდრავლიკა გ10.1.

ჰიდრავლიკური ნახტომი გ10.3.

ჰიდროენერგეტიკა გ1.1.

??????ჰიდროენერგეტიკული რესურსები გ14.

ჰიდროტექნიკური ნაგებობები გ1.3.

ჰოლომორფული სტრუქტურები ბ1.4.