1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

1.1 მათემატიკა

1.2 კომპიუტერული მეცნიერებები და ინფორმატიკა

1.3 ფიზიკა

1.4 ქიმია

1.5 დედამიწისა და გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებები

1.6 ბიოლოგიური მეცნიერებები

1.7 სხვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

2. საინჟინრო საქმე და ტექნოლოგიები

2.1 მშენებლობა

2.2 ელექტროტექნიკა, ელექტრონიკა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები

2.3 მანქანათშენებლობა და გამოყენებითი მექანიკა

2.4 ქიმიური მრეწველობა და ტექნოლოგიები

2.5 მასალათმცოდნეობა

2.6 სამედიცინო ტექნოლოგიები

2.7 ბუნებათსარგებლობა

2.8 გარემოსდაცვითი ბიოტექნოლოგიები

2.9 სამრეწველო ბიოტექნოლოგიები

2.10 ნანოტექნოლოგიები

2.11 სხვა საინჟინრო მეცნიერებები და ტექნოლოგიები

3. მედიცინა და ჯანმრთელობის დაცვა

3.1 ფუნდამენტური მედიცინა

3.2 კლინიკური მედიცინა

3.3 ჯანმრთელობის დაცვა

3.4 სამედიცინო ბიოტექნოლოგიები

3.5 სხვა სამედიცინო მეცნიერებები

4. აგრარული მეცნიერებები

4.1 სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და მეთევზეობა

4.2 მეცხოველეობა და მერძევეობა

4.3 ვეტერინარია

4.4 აგრარული ბიოტექნოლოგიები

4.5 სხვა აგრარული მეცნიერებები

5. საზოგადოებრივი მეცნიერებები

5.1 ფსიქოლოგია

5.2 ეკონომიკა და ბიზნესი

5.3 განათლება

5.4 სოციოლოგია

5.5 სამართალი

5.6 პოლიტიკური მეცნიერებები

5.7 სოციალური და ეკონომიკური გეოგრაფია

5.8 მედია და კომუნიკაციები

5.9 სხვა საზოგადოებრივი მეცნიერებები

6. ჰუმანიტარული მეცნიერებები

6.1 ისტორია და არქეოლოგია

6.2 ენა და ლიტერატურა

6.3 ფილოსოფია, ეთიკა და რელიგია

6.4 ხელოვნება

6.5 სხვა ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ყველა ექსპერტი

იხილეთ აგრეთვე: ქართველი ექსპერეტები საზღვარგარეთ