საგნობრივი საძიებელი

 

აგრარული მეურნეობა ბ17.5.2.37.

აგროინდუსტრიული ნარჩენებ ბ17.2.9.1.

აგროკლიმატური რესურსები ბ17.1.5.23.

აგრონომია, მცენარეთა მოშენება ბ17.4.1.6.

ადამიანის გენეტიკა ბ17.3.1.11.

ადჰეზიური ხიდები ბ17.3.2.51.

ავტომატიზაცია ბ17.2.2.22., ბ17.2.2.28.

ავტომატიზებული დაპროექტება ბ17.2.2.23.

ავტომატიკა და მართვის სისტემები ბ17.2.2.1., ბ17.2.2.14., ბ17.2.2.15., ბ17.2.2.27., ბ17.2.2.28., ბ17.2.2.36., ბ17.2.2.37.

ავტომატური მართვა ბ17.2.2.22.

აზიმუტალური კორელაციები ბ17.1.3.12.

აზოტოვანი სასუქები ბ17.1.4.31.

ალერგია ბ17.3.2.12., ბ17.3.2.40.

ალერგიული რინიტი ბ17.3.2.40.

ანალიზური ქიმია ბ17.1.4.25., ბ17.1.4.34., ბ17.1.4.35.

ანალიტიკური მოდელები ბ17.1.2.3.

ანატომია ბ17.3.1.10.

ანატომია და მორფოლოგია ბ17.3.1.6., ბ17.3.1.7., ბ17.3.1.8., ბ17.3.1.21.

ანტიბიოტიკები ბ17.3.4.2.

ანტიკოროზიულდანაფარიანი მილები ბ17.2.5.7.

აპარატული უზრუნველყოფა ბ17.2.2.29., ბ17.2.2.32., ბ17.2.2.34.

არაორგანული ქიმია ბ17.1.4.1., ბ17.1.4.2., ბ17.1.4.3., ბ17.1.4.5., ბ17.1.4.10.

არმატურის წარმოება ბ17.2.4.21.

ატმოსფეროს შემსწავლელი მეცნიერებები ბ17.1.5.30.

ატმოსფერული გრავიტაციული ტალღები ბ17.1.5.47.

ატომური, მოლეკულური და ქიმიური ფიზიკა ბ17.1.3.2., ბ17.1.3.3., ბ17.1.3.9., ბ17.1.3.10.

აფთოზური სტომატიტი ბ17.3.2.48., ბ17.3.2.50.

აღმოსავლური ტილჭირი ბ17.1.6.21.

აცრები ბ17.3.3.24.

ახალშობილი ბ17.3.2.2., ბ17.3.2.11.

ბავშვის კვება ბ17.3.2.38.

ბეინიტური თუჯი ბ17.2.5.8.

ბენზინი ბ17.1.4.27.

ბიბლიოთეკათმცოდნეობა ბ17.5.8.2.

ბიზნესი და მენეჯმენტი ბ17.5.2.5., ბ17.5.2.6., ბ17.5.2.7., ბ17.5.2.26., ბ17.5.2.33., ბ17.5.2.36.

ბიზნესის დაფინანსება ბ17.5.2.11.

ბიოდიზელის წარმოებ ბ17.2.9.5.

ბიოექვივალენტობის შესწავლა ბ17.3.1.29.

ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება ბ17.1.6.15.

ბიოსამედიცინო კვლევები ბ17.3.3.4.

ბიოფილმები ბ17.1.6.14.

ბიოქიმია ბ17.1.6.2., ბ17.1.6.10., ბ17.1.6.11., ბ17.1.6.13. ბ17.1.6.16., ბ17.1.6.17.

ბიოქიმია და მოლეკულური ბიოლოგია ბ17.1.6.25.

ბიოქიმიური კვლევის მეთოდები ბ17.1.6.22., ბ17.1.6.27., ბ17.1.6.28.

ბირთვ-ბირთვულ დაჯახებები ბ17.1.3.13.

ბირთვული ფიზიკა ბ17.1.3.13.

ბრიკეტული საწვავი ბ17.2.9.6.

ბრონქული ასთმა ბ17.3.2.7.

ბუნებათსარგებლობა და გეოლოგიური ინჟინერია ბ17.2.7.2.

ბუნებრივი რესურსები ბ17.5.2.38.

გამოყენებითი მათემატიკა ბ17.1.1.1., ბ17.1.1.8., ბ17.1.1.9., ბ17.1.1.10.

გამოყენებითი მექანიკა ბ17.2.3.2., ბ17.2.3.6., ბ17.2.3.7.

განვითარების ბიოლოგია ბ17.1.6.12.

განმტკიცების თეორია ბ17.5.2.33.

გარემოთმცოდნეობა ბ17.1.5.10., ბ17.1.5.11., ბ17.1.5.12., ბ17.1.5.13., ბ17.1.5.14., ბ17.1.5.15.

გარემოსდაცვითი ბიოტექნოლოგიები ბ17.2.8.1.

გასტროენტეროლოგია ბ17.3.2.27., ბ17.3.2.35.

გასტროენტეროლოგია და ჰეპათოლოგია ბ17.3.2.55.

გაფანტული სკლეროზი ბ17.3.1.12.

გენეზის სიმსივნეები ბ17.3.2.57.

გენეტიკა და მემკვიდრეობითობა ბ17.1.6.3., ბ17.1.6.4.

გენოტიპირება ბ17.3.1.11.

გეოდეზია ბ17.1.5.37.

გეოლოგია ბ17.1.5.32., ბ17.1.5.33., ბ17.1.5.37., ბ17.1.5.38., ბ17.1.5.39., ბ17.1.5.40., ბ17.1.5.41., ბ17.1.5.43., ბ17.1.5.45., ბ17.1.5.48., ბ17.1.5.49.

გეორადიოლოკაციური დანადგარი ბ17.1.5.48.

გეორადიოლოკაციური სიხშირეები ბ17.1.5.40.

გეოფიზიკა ბ17.1.5.1., ბ17.1.5.3., ბ17.1.5.4., ბ17.1.5.8., ბ17.1.5.9., ბ17.1.5.29., ბ17.1.5.31., ბ17.1.5.42., ბ17.1.5.50.

გეოფიზიკური ველები ბ17.1.5.42.

გეოქიმია ბ17.1.5.16., ბ17.1.5.17., ბ17.1.5.18., ბ17.1.5.19., ბ17.1.5.20., ბ17.1.5.21., ბ17.1.5.22.

გლობალური დათბობა ბ17.1.5.27.

გულგაჩერებული დონორები ბ17.3.2.24.

გულის სტრუქტურული ანომალიები ბ17.3.2.31.

გულისა და გულ-სისხლძარღვთა სისტემები ბ17.3.2.9., ბ17.3.2.10., ბ17.3.2.19., ბ17.3.2.29., ბ17.3.2.31., ბ17.3.2.66.

გულმკერდის პათოლოგია ბ17.3.2.29.

დაზღვევა ბ17.5.2.23., ბ17.5.5.10.

დამხმარე რეპროდუქცია ბ17.3.4.2., ბ17.3.4.4., ბ17.3.4.5., ბ17.3.4.9.

დარგთაშორისი სოციალური მეცნიერებები ბ17.5.9.1.

დარიშხანი ბ17.2.4.18.

დეზინხრონოზი ბ17.1.6.23.

დემოგრაფია ბ17.5.4.3., ბ17.5.4.4., ბ17.5.4.5.

დემოგრაფიული ტრენდი ბ17.5.4.3

დერმატოზები ბ17.3.2.60.

დერმატოლოგია ბ17.3.2.14., ბ17.3.2.22., ბ17.3.2.53., ბ17.3.2.60.

დინდგელი ბ17.3.1.23.

დიფუზიური ინდექსი ბ17.5.2.16.

დოლომიტები ბ17.2.5.10.

დომინალური სიმრავლეები ბ17.1.1.4.

დრეკადობის თეორია ბ17.1.1.8.

დროითი ლოგიკები ბ17.1.2.1.

დროითი რიგები ბ17.1.1.1.

დღენაკლულთა რეტინოპათია ბ17.3.2.36.

ევკალიპტის ტაბლეტები ბ17.3.1.24.

ეთეროვანი ზეთი ბ17.1.6.6.

ეკოლოგია ბ17.1.6.1., ბ17.1.6.19., ბ17.1.6.20.

ეკონომეტრიკა ბ17.5.2.20.

ეკონომიკა ბ17.5.2.2., ბ17.5.2.4., ბ17.5.2.9., ბ17.5.2.10., ბ17.5.2.11., ბ17.5.2.12., ბ17.5.2.13., ბ17.5.2.14., ბ17.5.2.15., ბ17.5.2.16., ბ17.5.2.17. , ბ17.5.2.18., ბ17.5.2.19., ბ17.5.2.21., ბ17.5.2.22., ბ17.5.2.23., ბ17.5.2.25., ბ17.5.2.27., ბ17.5.2.28., ბ17.5.2.29., ბ17.5.2.30., ბ17.5.2.31., ბ17.5.2.32., ბ17.5.2.35., ბ17.5.2.37., ბ17.5.2.38.

ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა ბ17.5.2.1., ბ17.5.2.3., ბ17.5.2.8. , ბ17.5.2.20.

ეკონომიკის ტრანსფორმაცია ბ17.5.2.29.

ეკონომიკური პოლიტიკა ბ17.5.2.24.

ეკრანირების ეფექტი ბ17.1.5.4.

ელექტრომაგნიტურ ველი ბ17.1.3.11.

ელექტრონი ბ17.1.3.9.

ელექტრონული ვაჭრობა ბ17.5.5.6.

ელექტრონული კომერცია ბ17.5.2.10.

ელექტრონული სწავლება ბ17.2.2.26.

ელექტროსინთეზი ბ17.1.4.4.

ელექტროსტატიკური წონასწორობები ბ17.1.3.10.

ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკა ბ17.2.2.4., ბ17.2.2.38., ბ17.2.2.39.

ელექტროქიმია ბ17.1.4.4., ბ17.1.4.13., ბ17.1.4.14., ბ17.1.4.15., ბ17.1.4.16., ბ17.1.4.17., ბ17.1.4.18., ბ17.1.4.19., ბ17.1.4.20., ბ17.1.4.32.

ენერგეტიკა და საწვავი ბ17.2.7.4.

ენერგეტიკის სექტორი ბ17.5.2.4.

ეპიდემიოლოგია ბ17.3.3.25

ეროზიული გასტრიტი ბ17.3.2.55.

ვალეოლოგია ბ17.3.3.10., ბ17.3.3.11., ბ17.3.3.12., ბ17.3.3.17.

ვარფარინით მკურნალობა ბ17.3.1.15.

ვეგენერის დაავადება ბ17.3.2.21.

ვესტიბულოპლასტიკა ბ17.3.4.5.

ვირტუალური გარემოს აგება ბ17.2.2.35.

ვიტილიგო ბ17.3.2.22.

ზაგრების ინდექსები ბ17.1.1.7.

ზოგადი განათლება ბ17.5.3.1., ბ17.5.3.2.

ზოგადი და შინაგანი მედიცინა ბ17.3.2.44.

თავისუფალი ეკონომიკური ზონა ბ17.5.2.31.

თბოსაიზოლაციო მასალები ბ17.2.4.5.

თბოტექნიკური გაანგარიშება ბ17.1.5.34.

თბური ელემენტები ბ17.1.6.1.

თბური ტუმბო ბ17.2.7.4.

თერმო-გეოდინამიკური მოდელი ბ17.1.5.41

თირეოიდული პათოლოგია ბ17.3.1.13.

თხელკედლიანი კოჭები ბ17.2.5.5.

იმუნოდეფიციტი ბ17.3.3.5.

იმუნოლოგია ბ17.3.1.19.

ინოვაციური პოლიტიკა ბ17.5.2.14.

ინფექციური დაავადებები ბ17.3.3.5.,ბ17.3.3.20., ბ17.3.3.21.

ინფორმატიკა ბ17.1.2.1., ბ17.1.2.2.

ინფორმაციის დაშიფვრა ბ17.2.2.10., ბ17.2.2.11., ბ17.2.2.12.

იონიზაციის პროცესი ბ17.1.3.3.

იონოსფერო ბ17.1.3.7.

კავშირგაბმულობის ინჟინერია და სისტემები ბ17.2.2.5., ბ17.2.2.13.

კალაპოტური პროცესები ბ17.1.5.35.

კარბამიდი ბ17.1.4.12.

კარდიოსტიმულატორის ჩანერგვა ბ17.3.2.9.

კარიერული წყლები ბ17.1.5.13.

კარსტულსპელეოლოგიური გამოკვლევები ბ17.1.5.33.

კერამიკა ბ17.2.5.2

კვარკები ბ17.1.3.1.

კვება, დიეტილოგია ბ17.3.3.19., ბ17.3.3.27., ბ17.3.3.28.

კვებითი ალერგია ბ17.3.2.12.

კვებითი ქცევა ბ17.3.3.19.

კვების რეჟიმი ბ17.5.4.1.

კირალური სიმეტრია ბ17.1.3.2.

კლიმატი ბ17.1.5.34.

კლიმატის კვლევა ბ17.1.5.23., ბ17.1.5.27., ბ17.1.5.46., ბ17.1.5.47.

კომერციული ბანკი ბ17.5.2.28.

კომპიუტერული მეცნიერებები ბ17.1.2.3.

კომპოზიტები ბ17.2.5.1., ბ17.2.5.10.

კომპოზიციური ჰიდროგელები ბ17.2.5.1.

კონვერგენციის პროცესი ბ17.5.5.1.

კოფეინის განსაზღვრის მეთოდები ბ17.1.4.34.

კრაშ-სინდრომი ბ17.3.2.44.

კრიზისულ მდგომარეობათა მედიცინა ბ17.3.2.24.

კრიპტოგრაფიული მეთოდები ბ17.2.2.9.

კუჭის წყლული ბ17.3.2.35.

კუჭუკანა ჯირკვალის კიბო ბ17.3.2.4.

ლაპაროსკოპიული რადიკალური ცისტექტომია ბ17.3.2.25.

ლიპიდები ბ17.1.6.24.

ლომონტიტი ბ17.1.5.26.

ლორენცის სივრცე ბ17.1.1.3.

მაგნიტურ ველი ბ17.1.3.5., ბ17.1.3.6., ბ17.1.5.8.

მათემატიკა ბ17.1.1.2., ბ17.1.1.3., ბ17.1.1.4., ბ17.1.1.5., ბ17.1.1.6., ბ17.1.1.7.

მათემატიკურ მატრიცები ბ17.1.1.8.

მათემატიკური მოდელირება ბ17.1.1.10.

მაკროფაგები ბ17.1.6.25.

მანგანუმიანი კატალიზატორები ბ17.1.5.12

მანქანათმშენებლობა ბ17.2.3.1., ბ17.2.3.3., ბ17.2.3.4., ბ17.2.3.5., ბ17.2.3.8.

მართვა ბ17.2.2.14.

მართვადი ქსელები ბ17.2.2.5.

მართვის ავტომატიზებული სისტემები ბ17.2.2.27.

მართვის კომპიუტერული სისტემები ბ17.2.2.15.

მართვის საინფორმაციო სისტემები ბ17.2.2.1

მართვის სისტემა ბ17.2.2.4

მასალათმცოდნეობა ბ17.2.5.3., ბ17.2.5.5., ბ17.2.5.8., ბ17.2.5.9.

მეანობა და გინეკოლოგია ბ17.3.2.3., ბ17.3.2.26.

მებაღეობა ბ17.4.1.8.

მედია და კომუნიკაციები ბ17.5.8.1.

მევენახეობა ბ17.4.1.4.

მერქანი ბ17.2.5.11.

მეტაბოლიტები ბ17.1.6.27.

მეტეოროლოგია ბ17.1.5.5., ბ17.1.5.6., ბ17.1.5.25.

მეტეოროლოგია და ატმოსფეროს შემსწავლელი მეცნიერებები ბ17.1.5.7.

მეტროლოგიური კვლევები ბ17.1.5.25.

მეტყევეობა ბ17.4.1.2., ბ17.4.1.3.

მეცნიერება მცენარეთა შესახებ ბ17.1.6.5., ბ17.1.6.6., ბ17.1.6.7., ბ17.1.6.8., ბ17.1.6.9., ბ17.1.6.21., ბ17.1.6.24., ბ17.1.6.26.

მეცხოველეობა ბ17.4.2.1.

მიკრობიოლოგია ბ17.1.6.14., ბ17.1.6.18.

მინერალოგია ბ17.1.5.26.

მიწის რესურსი ბ17.5.2.25.

მიწისქვეშა წყლები ბ17.1.5.9.

მიწისქვეშა წყლის სისტემები ბ17.1.5.43.

მიწისძვრა ბ17.1.5.45., ბ17.1.5.49.

მოდიფიცირებული კატალიზატორები ბ17.2.9.4.

მოკლე ნაწლავის სინდრომი ბ17.3.2.41.

მონეტარული პოლიტიკა ბ17.5.2.13., ბ17.5.2.19.

მრავალნაყოფიანი ორსულობა ბ17.3.2.2.

მტკნარწყლიანი ტბორები ბ17.1.6.15.

მყარი ხსნარი ბ17.1.4.3.

მცენარეთა დაცვა ბ17.2.8.1.

მცირე და საშუალო საწარმოები ბ17.5.2.5.

მწვავე ტონზილოფარინგიტები ბ17.3.2.16.

ნაადრევი მშობიარობა ბ17.3.2.3.

ნავთობგაზშემცავი საბადოები ბ17.1.5.3.

ნავთობის ინჟინერია ბ17.2.7.1.

ნათხემის ბირთვების მორფოლოგია ბ17.3.1.7.

ნალექდაგროვების სიჩქარე ბ17.1.5.30.

ნალექების გეოფიზიკური პარამეტრები ბ17.1.5.31.

ნანოკომპოზიტები ბ17.2.10.3.

ნანომასალები ბ17.2.10.2., ბ17.2.10.4.

ნანომასალების სისალე ბ17.2.10.4.

ნანოპროცესები ბ17.2.10.1., ბ17.2.10.3., ბ17.2.10.5.

ნარკოლეფსია ბ17.3.1.17.

ნარკოტიკული ნივთიერებების ანალიზი ბ17.1.6.28.

ნარჩენების ფერმენტული ჰიდროლიზი ბ17.4.4.2.

ნატოს გაფართოება ბ17.5.6.2.

ნაღვლის გზების ატრეზია ბ17.3.2.33.

ნაწილაკებისა და ველების ფიზიკა ბ17.1.3.1., ბ17.1.3.4., ბ17.1.3.5., ბ17.1.3.6., ბ17.1.3.7., ბ17.1.3.11., ბ17.1.3.12.

ნეიროგანვითარებითი დარღვევები ბ17.3.2.46.

ნეირომეცნიერება ბ17.3.1.12., ბ17.3.1.17., ბ17.3.1.18.

ნეიროპათიური ტკივილი ბ17.3.2.15.

ნიადაგმცოდნეობა ბ17.4.1.7.

ნივთიერებადამოკიდებულება ბ17.3.3.6., ბ17.3.3.22.

ნორიოს ნავთობი ბ17.1.5.17.

ოზონის მიღება ბ17.2.4.6.

ოკეანოგრაფია, ჰიდროლოგია ბ17.1.5.2.

ონკოლოგია ბ17.3.2.1., ბ17.3.2.4., ბ17.3.2.15., ბ17.3.2.57.

ოპტიკა ბ17.1.3.8.

ოპტიკური გამაძლიერებლები ბ17.1.3.8.

ორგანიზების თეორია ბ17.5.6.7., ბ17.5.6.8., ბ17.5.6.11.

ორგანული დამბინძურებლები ბ17.1.5.10.

ორგანული მჟავები ბ17.1.4.33.

ორგანული ქიმია ბ17.1.4.6., ბ17.1.4.8., ბ17.1.4.9., ბ17.1.4.11., ბ17.1.4.12., ბ17.1.4.26., ბ17.1.4.27., ბ17.1.4.28., ბ17.1.4.33., ბ17.1.4.38., ბ17.1.4.39., ბ17.1.4.40.

ორთოპედიული დახმარება ბ17.3.2.5.

ოტორინოლარინგოლოგია ბ17.3.2.16.

ოქრო ბ17.2.4.18., ბ17.1.5.20.

ოქროს ამოწვლილვის ტექნოლოგია ბ17.1.5.21.

ოქსიდური კატალიზატორები ბ17.1.4.26.

ოქსიდური კონცენტრატები ბ17.2.4.3.

პათოლოგია ბ17.3.1.4., ბ17.3.1.13., ბ17.3.1.22., ბ17.3.1.25.

პაპაინის შემცველი გელები ბ17.3.1.2.

პარაზიტოლოგია ბ17.3.3.18.

პაროდონტიტი ბ17.3.2.47., ბ17.3.2.63.

პედიატრია ბ17.3.2.2.,ბ17.3.2.7., ბ17.3.2.8., ბ17.3.2.11., ბ17.3.2.34., ბ17.3.2.36., ბ17.3.2.37., ბ17.3.2.38., ბ17.3.2.46., ბ17.3.2.56.

პელოიდები ბ17.3.1.1.

პერსისტიული დიარეა ბ17.3.2.37.

პეტრომაგნეტიზმი ბ17.1.5.8.

პირდაპირი ინვესტიციები ბ17.5.2.32.

პირის ღრუს დაავადებები ბ17.3.2.43.

პლაზმური დაფრქვევა ბ17.2.5.6.

პლასტიკური პროთეზი ბ17.3.2.28.

პლაცენტის მორფოლოგიური ცვლილებები ბ17.3.1.8.

პოლიმერები ბ17.1.4.7., ბ17.1.4.21. , ბ17.1.4.22., ბ17.1.4.23., ბ17.1.4.24., ბ17.1.4.29., ბ17.1.4.30., ბ17.1.4.31.

პოლიტიკის ადვოკატირება ბ17.5.6.6.

პოლიტიკური მეცნიერება ბ17.5.6.1., ბ17.5.6.2., ბ17.5.6.3., ბ17.5.6.4., ბ17.5.6.5., ბ17.5.6.6. ბ17.5.6.9.

პროგრამული უზრუნველყოფა ბ17.1.2.2.

პროდუქციის შრობა ბ17.4.4.1.

პულმონალური ჰიპერტენზია ბ17.3.2.65.

ჟანგვის კინეტიკა ბ17.2.4.15.

ჟუგლარის ციკლები ბ17.5.2.18.

ჟულიას სიმრავლეები ბ17.1.1.2.

ჟურნალისტიკა ბ17.5.8.3.

რადიოლოგია, ბირთვული მედიცინა და სამედიცინო ვიზუალიზაცია ბ17.3.2.61.

რეკრეაციული რესურსები ბ17.5.2.38.

რელიეფი ბ17.1.5.32.

რისკის მართვა ბ17.2.2.29.

რღვევის ბლოკების ყოფაქცევა ბ17.1.5.1.

საბაზრო ეკონომიკა ბ17.5.2.8.

საბანკო მენეჯმენტი ბ17.5.2.26.

საგადასახადო განაკვეთები ბ17.5.2.30.

საგადასახადო მექანიზმი ბ17.5.2.1.

საგზაო ინფრასტრუქტურა ბ17.5.7.1.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ბ17.3.3.7., ბ17.3.3.10., ბ17.3.3.11., ბ17.3.3.12., ბ17.3.3.13., ბ17.3.3.17., ბ17.3.3.30.

საინფორმაციო სისტემა ბ17.2.2.24.

საინფორმაციო სისტემების ინჟინერია ბ17.2.2.6., ბ17.2.2.7., ბ17.2.2.8., ბ17.2.2.9., ბ17.2.2.10., ბ17.2.2.11., ბ17.2.2.12., ბ17.2.2.16., ბ17.2.2.17., ბ17.2.2.18., ბ17.2.2.19., ბ17.2.2.20., ბ17.2.2.21., ბ17.2.2.24., ბ17.2.2.25., ბ17.2.2.26., ბ17.2.2.29., ბ17.2.2.31., ბ17.2.2.33., ბ17.2.2.35.

საინფორმაციო სისტემების უსაფრთხოება ბ17.2.2.8.

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები ბ17.2.2.13.

საკვები პროდუქტები ბ17.2.11.1., ბ17.2.11.2., ბ17.2.11.3., ბ17.2.11.4.

საკვებისმიერი მოშხამვები ბ17.3.1.20.

სამართალი ბ17.5.5.1., ბ17.5.5.2., ბ17.5.5.3., ბ17.5.5.4., ბ17.5.5.5., ბ17.5.5.6., ბ17.5.5.7., ბ17.5.5.8., ბ17.5.5.9., ბ17.5.5.10.

სამედიცინო ბიოტექნოლოგიები ბ17.3.4.3., ბ17.3.4.6., ბ17.3.4.7., ბ17.3.4.8.

სამედიცინო ვიზუალიზაცია ბ17.3.2.58.

სამედიცინო იმპლანტები ბ17.3.4.1.

სამედიცინო ლაბორატორიული ტექნოლოგიები ბ17.2.6.1.

სამედიცინო ქიმია ბ17.3.1.1., ბ17.3.1.2., ბ17.3.1.3.

სამედიცინო ცემენტი ბ17.3.4.4.

სამთო საქმე ბ17.2.7.3.

სამრეწველო ბიოტექნოლოგიები ბ17.2.9.1., ბ17.2.9.2., ბ17.2.9.3., ბ17.2.9.4., 17.2.9.5., ბ17.2.9.6. , ბ17.2.9.7., ბ17.2.9.8., ბ17.2.9.9., ბ17.2.9.10., ბ17.2.9.11.

საპენსიო სისტემები ბ17.5.2.35.

საპონინები ბ17.1.6.26.

სასუნთქი სისტემა ბ17.3.2.13., ბ17.3.2.20., ბ17.3.2.21., ბ17.3.2.64., ბ17.3.2.65.

საფარი მასალები ბ17.2.5.4., ბ17.2.5.6., ბ17.2.5.7.

საფეიქრო მასალები ბ17.2.5.12., ბ17.2.5.13., ბ17.2.5.14.

საფუარი სოკოები ბ17.2.9.2.

სახელმწიფო აუდიტი ბ17.5.2.34.

საჯარო მმართველობა ბ17.5.6.10.

სეისმური პროცესი ბ17.1.5.39.

სეისმურობა ბ17.1.5.38.

სითბური ველის კვლევა ბ17.1.5.46.

სილიკომანგანუმის მიღება ბ17.2.4.17.

სისხლის მილების ინვაზია ბ17.3.4.9.

სისხლის შედედება ბ17.3.1.3.

სისხლძარღვთა დაავადებები ბ17.3.2.30., ბ17.3.2.32.

სმენადაქვეითებული ბავშვები ბ17.5.1.1.

სოფლის მეურნეობა ბ17.4.1.1., ბ17.4.1.5., ბ17.4.1.9., ბ17.4.1.10.

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ბიოტექნოლოგიები ბ17.4.4.1., ბ17.4.4.2., ბ17.4.4.3., ბ17.4.4.4., ბ17.4.4.5., ბ17.4.4.6., ბ17.4.4.7., ბ17.4.4.8., ბ17.4.4.9.

სოციალური ბიოსამედიცინო კვლევები ბ17.3.3.3.

სოციალური საკითხები ბ17.5.4.1., ბ17.5.4.2.

სპექტრული ანალიზი ბ17.5.2.17.

სპეციალური ფსიქოლოგია ბ17.5.1.1.

სპირალური კომპიუტერული ტომოგრაფია ბ17.3.2.58.

სპორტი და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მეცნიერებები ბ17.3.3.14., ბ17.3.3.15., ბ17.3.3.16., ბ17.3.3.29.

სპორტის გაკვეთილები ბ17.3.3.16.

სტატინებით მკურნალობა ბ17.3.1.14.

სტომატოლოგია ბ17.3.2.5., ბ17.3.2.6., ბ17.3.2.28., ბ17.3.2.42., ბ17.3.2.43., ბ17.3.2.45., ბ17.3.2.47., ბ17.3.2.48., ბ17.3.2.49., ბ17.3.2.50., ბ17.3.2.51., ბ17.3.2.52., ბ17.3.2.54., ბ17.3.2.62., ბ17.3.2.63.

სტრესული აშლილობა ბ17.3.3.3.

სუბმიკრონული აეროზოლები ბ17.1.5.29.

სუბსიდირების სისტემა ბ17.5.2.15.

სუიციდით სიკვდილი ბ17.3.3.8.

სულფატური კოროზია ბ17.2.4.20.

სხივური დერმატიტი ბ17.3.2.14.

ტალღების გამოკვლევა ბ17.1.5.28.

ტელეკომუნიკაციები ბ17.2.2.2., ბ17.2.2.3.

ტოქსიკოლოგია ბ17.3.1.9., ბ17.3.1.20., ბ17.3.1.26, ბ17.3.1.27., ბ17.3.1.28.

ტოქსიკური ჰეპატიტი ბ17.3.1.28.

ტოქსიკურობის ხარისხის შესწავლა ბ17.1.5.16.

ტრანსპორტირების დაგეგმვა ბ17.5.7.1.

უმუშევრობა ბ17.5.4.2.

უნგრეთის ეკონომიკა ბ17.5.2.21.

უროლოგია და ნეფროლოგია ბ17.3.2.39.

უჯრედის ბიოლოგია ბ17.1.6.23.

უჯრედშიდა ფერმენტი ბ17.1.6.17.

ფარმაკოლოგია ბ17.3.1.5.

ფარმაკოლოგია და ფარმაცია ბ17.3.1.14., ბ17.3.1.16., ბ17.3.1.23., ბ17.3.1.24., ბ17.3.1.29., ბ17.3.1.30., ბ17.3.1.31.

ფასწარმოქმნა ბ17.5.2.2.

ფერების დისკრიმინაცია ბ17.1.6.12.

ფერიტები ბ17.1.4.2.

ფიზიკური ქიმია ბ17.1.4.36., ბ17.1.4.37.

ფილტვების მწვავე დაზიანება ბ17.3.2.13.

ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლია ბ17.3.2.20.

ფინანსების კონტროლი ბ17.5.2.12.

ფინანსური ბაზარი ბ17.5.2.6.

ფინანსური კრიზისი ბ17.5.2.9.

ფინანსური მდგრადობა ბ17.5.2.3.

ფოიგტის მრუდი ბ17.1.4.37.

ფოლადი ბ17.2.4.16.

ფოლადის ბზარმედეგობა ბ17.2.5.9.

ფოლადის მოდიფიცირება ბ17.2.10.5.

ფოტოკატალიზი ბ17.2.4.1.

ფუნგიციდები ბ17.2.9.3.

ქართულ-თურქული ურთიერთობები ბ17.5.6.1.

ქარის ველი ბ17.1.3.4.

ქიმიური ინჟინერია ბ17.2.4.19., ბ17.2.4.20.

ქიმიური მეცნიერებები ბ17.1.4.41.

ქიმიური პროცესის ინჟინერია ბ17.2.4.1., ბ17.2.4.2., ბ17.2.4.3., ბ17.2.4.4., ბ17.2.4.5., ბ17.2.4.6., ბ17.2.4.7., ბ17.2.4.8., ბ17.2.4.9., ბ17.2.4.10., ბ17.2.4.11., ბ17.2.4.12., ბ17.2.4.13., ბ17.2.4.14., ბ17.2.4.15., ბ17.2.4.16., ბ17.2.4.ბ17., ბ17.2.4.18., ბ17.2.4.21.

ქირურგია ბ17.3.2.17., ბ17.3.2.23., ბ17.3.2.25., ბ17.3.2.33., ბ17.3.2.41.

ქრომის ხელატები ბ17.1.4.10.

ქრონიკული პანკრეატიტი ბ17.3.4.8.

ღვიძლის ჰიპოგენეზია ბ17.3.1.4.

ყბა-სახის ქირურგია და მედიცინა ბ17.3.2.45., ბ17.3.2.52.

შავი ზღვ ბ17.1.5.2.

შრომის პროცესების მართვა ბ17.5.6.8.

ჩამდინრე წყლების გაწმენდა ბ17.1.5.22

ჩანაცვლებითი თერაპია ბ17.3.3.6.

ჩეზაროს საშუალოები ბ17.1.1.5.

ცეოლითი ბ17.1.5.26.

ცეოლითური მასალები ბ17.2.4.2.

ცეცხლნასროლი დაზიანებები ბ17.3.2.45.

ცოდნის ეკონომიკა ბ17.5.2.22.

წამალდამოკიდებული პაციენტები ბ17.3.3.22.

წვრილი ნაწლავის პერფორაცია ბ17.3.1.25.

წონის კორექცია ბ17.3.3.15.

ჭარბწონიანობა ბ17.3.2.32.

ხანდაზმულთა სამედიცინო მომსახურება ბ17.3.3.2.

ხველება ბ17.3.2.64.

ჯანდაცვა ბ17.3.3.8.

ჯანდაცვის პოლიტიკა და მომსახურება ბ17.3.3.1., ბ17.3.3.2., ბ17.3.3.9., ბ17.3.3.23., ბ17.3.3.24., ბ17.3.3.26.

ჰაერის გაცივების სისტემა ბ17.2.4.4.

ჰემატოლოგია ბ17.3.2.18., ბ17.3.2.59.

ჰიბრიდული ნანონაწილაკები ბ17.1.4.1.

ჰიდრო ენერგოაგრეგატი ბ17.1.5.36.

ჰიდროლოგია ბ17.1.5.24., ბ17.1.5.28., ბ17.1.5.35., ბ17.1.5.36., ბ17.1.5.44.

ჰიდროლოგიური ციკლი ბ17.1.5.44.

13С შარდოვანას გამოყენება ბ17.3.1.5.

C ჰეპატიტი ბ17.3.3.5., ბ17.3.3.20., ბ17.3.3.21.