თარგმნილ კანონთა ჩამონათვალი

 

1993

საქართველოს კანონი საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ

საქართველოს კანონი უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ

საქართველოს კანონი ემიგრაციის შესახებ

საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ

საქართველოს კანონი ფასებისა და ფასწარმოქმნის საფუძვლების შესახებ

საქართველოს კანონი იმიგრაციის შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს რესპუბლიკაში უცხოელთა დროებითი შემოსვლის, ყოფნისა და გასვლის შესახებ

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საკუთრების უფლების შესახებ

 

1994

საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ

საქართველოს კანონი მავნე ორგანიზმებისგან მცენარეთა დაცვის შესახებ

საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ

საქართველოს კანონი საავტომობილო გზების შესახებ

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი კონცესიების გაცემის წესის შესახებ

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი იჯარის შესახებ

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანებების შესახებ

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი ენერგეტიკის შესახებ

საქართველოს კანონი კავშირგაბმულობის შესახებ

საქართველოს კანონი მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ

 

1995

საქართველოს რესპუბიკის კანონი აუდიტორული საქმიანობის შესახებ

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფექციის (შიდსის) პროფილაქტიკის შესახებ

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი სისხლის და მისი კომპონენტების დონორობის შესახებ

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი ჯანმრთელობისათვის მავნე პროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციის გადასახადის შესახებ

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი ჩეკის შესახებ

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი თამასუქის შესახებ

საქართველოს კანონი ვეტერინარიის შესახებ

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი ეროვნული ბანკის შესახებ

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი უცხოური ინვესტიციების შესახებ

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს კანონი საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შესახებ

საქართველოს რესპუბლიკის კანონი პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ

 

1996

საქართველოს კანონი ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ

საქართველოს კანონი კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ

საქართველოს კანონი დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ

საქართველოს კანონი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ

საქართველოს კანონი საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ

საქართველოს კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს ტერიტორიაზე ნავთობის ტრანსპორტირების, ზოგიერთი საშუალების მშენებლობის, ფუნქციონირების, მომსახურების, შეკეთებისა და ექსპლუატაციის და ამ საშუალებებით ნავთობის იმპორტის, ტრანსპორტირების, შენახვის და ექსპორტის სამართლებრივი პრინციპების შესახებ

საქართველოს კანონი ნოტარიატის შესახებ

საქართველოს კანონი რეფერენდუმის შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ

საქართველოს კანონი წიაღის შესახებ

საქართველოს კანონი საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ

საქართველოს კანონი გაკოტრების საქმეთა წარმოების შესახებ

საქართველოს კანონი მონოპოლიური საქმიანობის და კონკურენციის შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ

საქართველოს კანონი გრანტით მიღებული საქონლის და ფულადი სახსრების დაბეგვრის თაობაზე

საქართველოს კანონი საქართელოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციისა და პირადობის დადასტურების წესის შესახებ

საქართველოს კანონი გრანტების შესახებ

იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ

საქართველოს კანონი პროდუქციისა და მომსახურების სერტიფიკაციის შესახებ

საქართველოს კანონი სტანდარტიზაციის შესახებ

საქართველოს კანონი გაზომვათა ერთიანობის უზრუნველყოფის შესახებ

საქართველოს კანონი გარემოსდაცვითი ნებართვის შესახებ

საქართველოს კანონი სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ

საქართველოს კანონი სელექციური მიღწევების დაცვის შესახებ

საქართველოს კანონი ნორმატული აქტების შესახებ

საქართველოს საჰაერო კოდექსი

საქართველოს კანონი სახელმწიფო საიდუმლოებების შესახებ

საქართველოს კანონი საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ

საქართველოს კანონის მიწის რეგისტრაციის შესახებ

საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ

საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ

საქართველოს კანონი წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ

 

1997

საქართველოს კანონი ტურიზმისა და კურორტების შესახებ

საქართველოს კანონი პროფესიული კავშირების შესახებ

საქართველოს კანონი კონტროლის პალატის შესახებ     

საქართველოს კანონი აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურისა და საქმიანობის შესახებ

საქართველოს კანონი კერძო არბიტრაჟის შესახებ

საქართველოს კანონი სამედიცინო დაზღვევის შესახებ

საქართველოს კანონი დაზღვევის შესახებ

საქართველოს საზღვაო კოდექსი

საქართველოს კანონი სასოფლო-სამეურნეო კარანტინის შესახებ

საქართველოს კანონი სამომხმარებლო კოოპერაციის შესახებ

საქართველოს კანონი სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

საქართველოს კანონი შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

საქართველოს კანონი ელექტროენერგეტიკის შესახებ

საქართველოს კანონი ელექტროენერგეტიკის და ბუნებრივი გაზის შესახებ

საქართველოს კანონი განათლების შესახებ

ავტომოტოტრანსპორტის ფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის შესახებ

საქართველოს კანონი საკონსულო მოსაკრებლის შესახებ

საქართველოს კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ

საქართველოს კანონი ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის შესახებ.

საქართველოს კანონი წყლის შესახებ

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ

საქართველოს კანონი შვილად აყვანის შესახებ

საქართველოს კანონი ეკონომიკის და სოციალური განვითარების ინდიკატორული დაგეგმვის საფუძვლების შესახებ

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის გადაუდებელი აუცილებლობისას საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ

საქართველოს კანონი სტატისტიკის შესახებ

საქართველოს კანონი არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი

საქართველოს ორგანული კანონი პროკურატურის შესახებ

საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ

საქართველოს კანონი საშიში საწარმოო ობიექტის უსაფრთხოების შესახებ

საქართველოს კანონი კოლექტიური ხელშეკრულებისა და შეთანხმების შესახებ

 

1998

საქართველოს კანონი სამშენებლო დარგში სახელმწიფო დაკვეთების შესახებ

საქართველოს კანონი მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ

საქართველოს კანონი საბაჟო მოსაკრებლების შესახებ

საქართველოს კანონი რეკლამის შესახებ

საქართველოს კანონი ლტოლვილთა შესახებ

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

საქართველოს კანონი საქართველოს დედაქალაქის თბილისის შესახებ

საქართველოს კანონი სახელმწიფო ვალის შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ

საქართველოს კანონი კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სანიტარული დაცვის ზონების შესახებ

საქართველოს კანონი საბაჟო ტარიფისა და გადასახადის შესახებ

საქართველოს კანონი ხე-ტყის ნედლეულის საექსპორტო-სალიცენზიო მოსაკრებლების შესახებ

საქართველოს კანონი არქიტექტურული საქმიანობის შესახებ

საქართველოს კანონი შეიარაღების, სამხედრო ტექნიკისა და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის საექსპორტო და საიმპორტო კონტროლის შესახებ

საქართველოს კანონი საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ

საქართველოს კანონი სახელმწიფო ბაჟის შესახებ

საქართველოს კანონი ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ

საქართველოს კანონი სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურის შესახებ

საქართველოს კანონი საშიში ქიმიური ნივთიერებების შესახებ

საქართველოს კანონი ვაზისა და ღვინის შესახებ

საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ

საქართველოს კანონი მიგრანტთა ინსპექტირების შესახებ

საქართველოს კანონი მიგრანტთა ინსპექტირების მოსაკრებლების შესახებ

საქართველოს კანონი საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილების და უფლებამოსილების სხვა მოსამართლისათვის დაკისრების შესახებ

საქართველოს კანონი ლობისტური საქმიანობის შესახებ

საქართველოს კანონი სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის შესახებ

საქართველოს კანონი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მართვისა და განკარგვის შესახებ

საქართველოს კანონი ფიზიკური პირებისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირების სარგებლობაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის კერძო საკუთრებად გამოცხადების შესახებ

საქართველოს კანონი არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ

საქართველოს კანონი პესტიციდების და აგროქიმიკატების შესახებ

საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

საქართველოს კანონი ფასიანი ქაღალდების შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოში შემოსული და საქართველოდან გასული ტურისტების აღრიცხვის მოწესრიგების შესახებ

 

1999

საქართველოს კანონი სავალდებულო ხანძარსაწინააღმდეგო დაზღვევის შესახებ

საქართველოს საპატენტო კანონი

საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ

საქართველოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების შესახებ

საქართველოს კანონი ნავთობისა და გაზის შესახებ

საქართველოს კანონი სააღსრულებო წარმოიებათა შესახებ

საქართველოს კანონი მშენებლობის პროექტების სახელმწიფო კომპლექსური ექსპერტიზისა და დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კანონი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ

საქართველოს კანონი სამეწარმეო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ

საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ

საქართველოს კანონი მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ

საქართველოს კანონი საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ

საქართველოს კანონი ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის შესახებ

საქართველოს კანონი ობოლ და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა შვილობილად აყვანის შესახებ

საქართველოს კანონი ინტეგრალური მიკროსქემების ტოპოლოგიის შესახებ

საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ

საქართველოს ტყის კოდექსი

საქართველოს კანონი ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ

საქართველოს კანონი პარლამენტის წევრის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის სავალდებულო დაზღვევის და საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს კანონი სტანდარტიზაციის შესახებ

საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ

საქართველოს კანონი სურსათისა და თამბაქოს შესახებ.

საქართველოს კანონი პატიმრობის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

საქართველოს კანონი მცირე საწარმოთა მხარდაჭერის შესახებ

საქართველოს კანონი სალიცენზიო მოსაკრებლის შესახებ

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი

საქართველოს კანონი საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის კომპენსაციის შესახებ

საქართველოს კანონი კავშირგაბმულობის და ფოსტის შესახებ

საქართველოს კანონი საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ

საქართველოს კანონი ბავშვთა ბუნებრივი კვების დაცვის და ხელშეწყობის, ხელოვნური საკვების მოხმარების შესახებ

 

2000

საქართველოს კანონი ადამიანის ორგანოთა გადანერგვის შესახებ

საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ

საქართველოს კანონი სამოქალაქო საავიაციო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ

საქართველოს კანონი სამშენებლო საქმიანობის შესახებ

 

2001

საქართველოს კანონი ლატარიისა და სხვა მომგებიანი თამაშების მოწყობაზე მომსახურების მიზნობრივი მოსაკრებლის შესახებ

საქართველოს კანონი სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ

საქართველოს კანონი ადვოკატთა შესახებ

საქართველოს კანონი კულტურულ ფასეულობათა საქართველოში შემოტანის და საქართველოდან გატანის შესახებ

საქართველოს კანონი არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის შესახებ

საქართველოს კანონი ტრანსპორტისა და კომუნიკაციის სფეროს სახელმწიფო მართვისა და რეგულირების წესის შესახებ

საქართველოს საარჩევნო კოდექსი

საქართველოს კანონი დასაქმების შესახებ

საქართველოს კანონი მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შესახებ

საქართველოს კანონი სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის Eსახებ

 

2002

ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების მარეგულირებელი ეროვნული წესები

საქართველოს კანონი სალიზინგო საქმიანობის ხელშეწყობის შესახებ

საქართველოს კანონი სამეწარმეო საქმიანობის ლიცენზირებისა და ნებართვის გაცემის საფუძვლების შესახებ

საქართველოს კანონი არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების - საკრედიტო კავშირების შესახებ

საქართველოს კანონი დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ

 

2003

საქართველოს კანონი საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის შესახებ

საქართველოს კანონი საკარანტინო მომსახურების მოსაკრებლების შესახებ

საქართველოს კანონი კვების პროდუქტებისა და თამბაქოს წარმოების ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის შესახებ

საქართველოს კანონი სამყნობი, სათესლე და სარგავი მასალის წარმოებაზე ლიცენზიის გაცემის შესახებ

საქართველოს სანიტარიული კოდექსი

საქართველოს კანონი საქართველოში თამბაქოს კონტროლის შესახებ

საქართველოს კანონი უკანონო შემოსავალის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

საქართველოს კანონი ვეტერინარული სამეწარმეო საქმიანობის ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის შესახებ

 

2004

საქართველოს კანონი საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ

საქართველოს 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს კანონი საჯარო რეესტრის შესახებ

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი

საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ

საქართველოს კანონი ამნისტიისა და არადეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და ქონების ლეგალიზაციის შესახებ

 

2005

საქართველოს კანონი ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ

საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ

საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

საქართველოს კანონი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ

საქართველოს კანონი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ

საქართველოს კანონი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-საქართველოს კანონი სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების შესახებ

საქართველოს კანონი უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ

საქართველოს კანონი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ

 

2006

საქართველოს კანონი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ

საქართველოს შრომის კანონთა კოდექსი

საქართველოს კანონი ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ

საქართველოს საბაჟო კოდექსი

 

2007

საქართველოს კანონი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ

საქართველოს კანონი დიპლომატიური სამსახურის შესახებ

 
კანონების კოდიფიცირებული ტექსტები იხილეთ მისამართზე: http://laws.codexserver.com/
Last Updated 20/06/08 ________________________________©2008 TECHINFORMI