ქართული რეფერატული ჟურნალი

ძირითადი დებულებები

   
QRJ

 

2008  № 1 (13), 2 (14)
2009  № 3 (15), 4 (16)
2010  № 5 (17), 6 (18)
2011 7 (19)
2012 8 (20), 9 (21)
2013 10 (22)
2013 № 11 (23)
2014 12 (24), 13 (25)
2015 14 (26)
2016 15 (27), 16 (28)

2017 17 (29), 18 (30)

 

 
 
 
Last Updated 12/21/2017 ________________________________©2008 TECHINFORMI